dede网站访问严禁鼠标右键、查询源代码、拷贝的

编码一
当按住电脑鼠标单击开展挑选或点一下鼠标右键或按CTRL键时,会弹出来会话框:
=================================
! 严禁拷贝
SCRIPT LANGUAGE=javascript
function click() {
alert( 严禁你的单击拷贝! ) }
function click1() {
if (event.button==2) {alert( 严禁鼠标右键点一下~! ) }}
function CtrlKeyDown(){
if (event.ctrlKey) {alert( 不善的复制将危害您的系统软件! ) }}
document. trlKeyDown;
document.onselectstart=click;
document.onmousedown=click1;
/SCRIPT
! 严禁拷贝

编码二【强烈推荐】:
当按住电脑鼠标时,无一切反映,进而维护好网页页面:
==================================
! 没法拷贝 >
body onmousemove=\HideMenu()\ oncontextmenu= return false ondragstart= return false onselectstart = return false onselect= document.selection.empty() oncopy= document.selection.empty() onbeforecopy= return false onmouseup= document.selection.empty() > 
! 没法拷贝 >

2020 年 7 月 3 日

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://rhwzjs.cn/ziyuan/4113.html